DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

„A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista”

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  megnevezés adat
1. Szervezeti, személyzeti adatok - DKV.pdf

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  megnevezés adat

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok - DKV.pdf
DKV Zrt Adatvédelmi szabályzata.pdf
DKV Zrt Szervezeti és Működési Szabályzata.pdf

5.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése - DKV.pdf

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok - DKV.pdf
7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe - DKV.pdf
8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza..

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények - DKV.pdf
11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

http://www.dvrt.hu/kozbeszerzes/index.html#dkv
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/
http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:70:84022456210658:search:NO:RP::
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. A DKV Zrt. közfeladat ellátásának ellenőrzéséről készült jelentés javaslatai hasznosulásának utóellenőrzése.pdf
https://www.asz.hu/osszes-jelentes-sorszam-szerint
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az adatvédelmi felelős neve, elérhetősége a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.pdf
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. 1183 A közúti személyszállítás adatai 2012 é. DKV.pdf
1183_A_kozuti_szemelyszallitas_adatai_2013_e._DKV.pdf
1189 Közúti és kötöttőályás személyszállítási teljesítmények 2012 3. né. DKV.pdf
1189 Közúti és kötöttőályás személyszállítási teljesítmények 2012 4. né. DKV.pdf
1189 Közúti és kötöttőályás személyszállítási teljesítmények 2013 1. né. DKV.pdf.pdf
1189_Kozuti_es_kotottopalyas_szemelyszallitasi_teljesitmenyek_2013_2_ne_DKV.pdf
1189_Kozuti_es_kotottopalyas_szemelyszallitasi_teljesitmenyek_2013_3_ne_DKV.pdf
1189_Kozuti_es_kotottpalyas_szemelyszallitasi_teljesitmenyek_2013_4_ne_DKV.pdf
1335-C Energiafelhasználási beszámoló 2012 é. DKV.pdf
1382 A gazdálkodást jellemző legfontosabb adatok 2012 3. né. DKV.pdf
1382 A gazdálkodást jellemző legfontosabb adatok 2012 4. né. DKV.pdf
1382 A gazdálkodást jellemző legfontosabb adatok 2013 1. né. DKV.pdf
1382 A gazdálkodást jellemző legfontosabb adatok 2013 2. né. DKV.pdf.pdf
1382_A_gazdalkodast_jellemzo_legfontosabb_adatok_2013_1-3_ne_DKV.pdf
1382_A_gazdalkodast_jellemzo_legfontosabb_adatok_2014_1._ne._ DKV.pdf
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 2012 é. DKV.pdf
1799_Jelentes_a_folyo_kornyezetvedelmi_raforditasokrol_es_a_kornyezetvedelmi_beruhazasokrol_2013_e_DKV.pdf
1840_Az_informacios_es_kommunikacios_technologiak_allomanya_2013.pdf
1840_Az_informacios_es_kommunikacios_technologiak_allomanya_2014.pdf
1877 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2012 3. né. DKV.pdf
1877 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés 2012 4. né. DKV.pdf
1886 Éves gazdaságstatisztikai jelentés 2012 é. DKV.pdf
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről 2012 é. DKV.pdf
1933_Eves_jelentes_a_beruhazasok_osszetetelerol_2013_e._DKV.pdf
2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről 2012.é. DKV.pdf
2236_Negyedeves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2013_1_ne_DKV.pdf
2236_Negyedeves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2013_2_ne_DKV.pdf
2236_Negyedeves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2013_3_ne_DKV.pdf
2236_Negyedeves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2013_4_ne_DKV.pdf
2237_Negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_2013_1_ne_DKV.pdf
2237_Negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_2013_2_ne_DKV.pdf
2237_Negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_2013_3_ne_DKV.pdf
2237_Negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_2013_4_ne_DKV.pdf
2239_Eves_teljesitmenystatisztikai_jelentes_2013._ev.pdf
2240_Eves_beruhazasstatisztikai jelentes_2013_DKV.pdf.pdf
DKV Zrt. - Vasúti balesetek és rendkívüli események 2012.pdf
DKV Zrt. - Vasúti balesetek és rendkívüli események 2013.pdf
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2012 - DKV.pdf
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. http://szerzodesek.dvrt.hu/index.php?id=14
19. Tárhelyszolgáltató
(2001. évi CVIII. Törvény 4.§. h)

DV Info Kft.

4025 Debrecen, Piac utca 77.

e-mail: info@dvinfo.hu

III. Gazdálkodási adatok

  megnevezés adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

2011 Éves beszámoló 2011 évről.pdf
2012. evi beszamolo - DKV.PDF
2013_evi_beszamolo_DKV.pdf
http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Default.aspx
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

DKV 2012 01-03 ho.pdf
DKV 2012 04-06 ho.pdf
DKV 2012 07-09 ho.pdf
DKV 2012 10-12 ho.pdf
DKV 2013 01-03 ho.pdf
DKV 2013 04-06 ho.pdf
DKV 2013 07-09 ho.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá atámogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések - DKV.pdf
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. http://www.dvrt.hu/kozbeszerzes/index.html#dkv
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) http://www.dvrt.hu/kozbeszerzes/index.html#dkv
http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:70:84022456210658:search:NO:RP::

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető adatfelelősünk az 52/502-642 telefonszámon és a adatkezeles@dkv.hu email címen.

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)

Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek.
A nyomtatási költség: 10Ft + ÁFA/oldal.